Blog

Шымбай тарийхы ҳаққында

Қудияров А., Раматуллаев М. Шымбай тарийхы ҳаққында. Нөкис, ҚМУ баспаханасы. 2013-жыл, 37 бет.
Китапшада Шымбай қаласы тарийхын үйрениўдиң әҳмийети, изертлениў тарийхына қосылған үлеслер, қаланың пайда болыў ҳәм раўажланыўы, қала турғынларының хожалық турмысы ҳәм қаланың басқарыў тарийхы ҳаққында сөз етиледи. Сондай-ақ қаланың хожалық турмысы ҳаққында сөз етилип, бунда Шымбай базары ҳәм оның әҳмийети, қаланың ишки ҳәм сыртқы саўда
байланыслары, санаат кәрханаларының пайда болыўы ҳаққында кең мағлыўматлар тийкарында көрсетип бериледи. Соның менен бирге қаланың мәдений ҳәм руўхый турмысы туўралы, онда қала ҳәм оның әтирапындағы билимлендириў, тарийхый естеликлер ҳаққында мағлыўматлар бериледи.

Китапша үлкемиз тарийхы менен қызығыўшыларға ҳәм Қарақалпақстан тарийхын оқытыўшыларға ҳәм студент, магистранлар, изертлеўшилер, илимий хызметкерлер ушын қосымша материал ретинде пайдаланыўына болады.4.Шымбай тарийхы хаккында