Blog

Ҳәр кимниң өз заманы бар

Юсупов И.
Ҳәр кимниң өз заманы бар [Электрон ресурс] : қосықлар ҳəм қысса / Ибирайым Юсупов, мухаррир Ж. Избасқанов; рассом И. Қыдыров . — Нөкис : Қарақалпақстан, 2004. — 113 б.. — 1000 нусқа
Kalit so`zlar: Еки зоз, тортликлер, доллар

Annotasiya: Өзбекстан ҳəм Қарақалпақстан халық шайыры, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты Ибрайым Юсуповтың китап ышқыпазларына усынып отырған бул китабы соңғы жыллары жазылған қосықларынан ибарат. Шайыр халықтың дәл дийдинен
шыға келип, ҳәзирги дағдарыслы заманның өзине тəн тәшўишлерин шайырлық сезимге толы йош пенен тәриплеп берген.Har kimning oz zamani bar