Blog

MATN LINGVISTIKASI

Yo`ldoshev M.
Matn lingvistikasi [Электрон ресурс] : o`quv qo`llanma / Ma`rufjon Yo`ldoshev, тақризчи H. Shamsiddinov, M. Hakimova ; NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI. — Toshkent : TDPU, 2007. — 40 b
Kalit so`zlar: Matn, didaktik matn, birikish, badiiy matn, Ihcham lug’at

Annotasiya: Mazkur o’quv qo’llanmada matn va uning tiplari, badiiy matn va uning qismlarini bog’lovchi vositalar, badiiy nutq uslubi va uning ko’rinishlari, badiiy matnning fonetikg’fonologik, leksikg’grammatik hususiyatlari hamda badiiy matnni tadqiq ztish tamoyillari haqida so’z yuritiladi. Badiiy asarlardan olingan misollar asosida talabalarga badiiy asarni lingvopoztik jihatdan qanday tahlil qilish kerakligini o’rgatadi. Ushbu o’quv qo’llanma oliy o’quv yurtlarining filologiya fakulteti talabalariga mo’ljallangan.

Boshqa murojat nuqtalari:
Shamsiddinov, H./тақризчи/
Hakimova, M./тақризчи/

matn lingvistikasi