Blog

Қарақалпақ тилиниң морфонологиясы

Қудайбергенов М. С.
Қарақалпақ тилиниң морфонологиясы [Электрон ресурс] : Монография / Мәмбеткерим Сарсенбаевич Қудайбергенов. — Ташкент : Билим, 2006. — 170 бет
Kalit so`zlar: Тубир, геминация, аффикс, сингармонизм, субморфлар

Annotasiya: Бул монографияда қарақалпақ тилиниң бай материаллары тийкарында морфонология мәселелери кең турде изертленген. Қарақалпақ тилиндеги тубир ҳәм аффикс морфемалардың фонологиялық дузилиси, тубир морфемалар қурылысында геминат даўыссызлар, олардың пайда болыў себеплери, қабатласқан даўыссызлар ҳәм олардағы нызамлықлар ашып берилген. Морфонема тусиниги озиниң пайда болған ўақтынан баслап ҳәр қыйлы пикир таласларын пайда етип киятыр. Автор бул мәселени ҳәр тәреплеме уйренип, морфонеманың озине тән озгешеликлерин, оның тил бирлиги екенин ҳәм қарақалпақ тили морфонемаларының модельлерин корсетип береди.

17. Кудайбергенов Морфонология