Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Бердақ ҳәм өзбек әдебияты

Опубликовано

8С(КК)
К 91
Қурбанбаев Б.
Бердақ ҳәм өзбек әдебияты [Электрон ресурс] : Оқыў қолланба / Бахтияр Қурбанбаев. – Нөкис : Қарақалпақстан, 1986. – 164 б. – 1000 нусха
BBK
8 КК
Kalit so`zlar: өзбек әдебияты, өмир бирлиги, Бердақ творчествосы,Бердақ шығармалары

Annotasiya: Әдебиятлар дослығы-халықлар дослығы. Мине усы туўысқан әдебиятлардың, соның ишинде өзбек-қарақалпақ әдебиятының өз-ара байланысын изертлеўши, өзбек илмипазы Бахтияр Қурбанбаевтың бул мийнети Бердақтың творчествосының изертленбей атырған әҳмийетли мәселелерине бағышланады.
Бердах хам озбек адебияты