Архив автора: Азамат

Diskret matematika ha`m matematikali`q logika tiykarlari`

Allambergenov H. S.
Diskret matematika ha`m matematikali`q logika tiykarlari` [Text] : Woqi`wli`q qollanba / H. S. Allambergenov, N. O. Juzbaev, A. A. Allambergenov; мухаррир M. M. Ibragimov ; O`zbekiston Respublikasi Oliy va O`rta Maxsus Ta`lim Vazirligi. — No`kis : Qaraqalpaqstan, 2016. — 184 b
Kalit so`zlar: Ko’plikler algebrasi’, Binarli’q qatnaslar ha’m ekvivalentlik qatnaslar, Ayti’mlar algebrasi’, Ten’ ku’shli formulalar

Annotasiya: Bul woqi’wli’q qollanbadan universitettin’ fizika-matematika fakultetinin’ «matematika», «a’meliy matematika ha’m informatika» ha’m de «fizika» ta’lim bag’dari’ni’n’ talabalari’, soni’n’ menen birge pedagogikali’q institutti’n’ «matematika ha’m informatika» ta’lim bag’dari’ni’n’ talabalari’ da paydalani’wlari’ mu’mkin.

Boshqa murojat nuqtalari:
Ibragimov, M./мухаррир/

pdf

Kompyuter a`meliyati`

Xudaybergenov Q.
Kompyuter a`meliyati` [Text] : Lektsiya teksti / Q. Xudaybergenov; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QQMU, 2017. — 63 b
Kalit so`zlar: Basqariw elementleri, C# ta windows formalar jaratiw, LINQ imkaniyatlari, where ha`m orderby operatorlari, select, from, group, into operatorlari`

pdf

Itimalli`qlar teoriyasi` ha`m matematikali`q statistika

001Begjanova K.
Itimalli`qlar teoriyasi` ha`m matematikali`q statistika [Text] : Leksiya tekstleri toplami` / K. Begjanova; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QMU, 2017. — 54 b.
Kalit so`zlar: Elementar waqı’yalar ken’isligi, SHa’rtli itimallı’qlar, Ko’beytiw teoreması’

Annotasiya: Bul lekciya teksti «Itimallı’qlar teoriyası’ pa’ni. Elementar waqı’yalar ken’isligi» teması’na arnalg’an bolı’p, lekciyada tiykarg’ı’ tu’sinikler anı’qlamaları’ menen tu’sindirip keltirilgen. Bul temanı’ tu’siniw ushı’n studentler matematikalı’q analiz (joqarı’ matematika) kursı’nı’n’ ko’plikler ha’m olar u’stinde a’meller tu’sinikleri menen tolı’q tanı’sqan bolı’wları’ kerek. Lekciyada kiritilgen ha’r bir jan’a terminge tiyisli mı’sallar keltirilgen.

pdf

Fazodagi analitik geometriya

Aymurzaeva G.
Fazodagi analitik geometriya [Text] : Leksiya tekstleri toplami` / G. Aymurzaeva; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QMU, 2017. — 24 b.
Kalit so`zlar: Dekart koordinatalari, Tekislik va uning tenglamalari, Vektorlar algebrasi

Annotasiya: Fizik jarayonlar aslida fazoda sodir bo‘lob, ularning matematik modellari fazoviy geometriyaning tushunchalari orqali ifodalanadi. Biz yashayotgan fazo uch o‘lchamli bo‘lib, unda o‘rganilayotgan masalaning mohiyatiga qarab, turli koordinatalar sistemasini kiritish mumkin.

pdf

Математикалық анализдиң таңламалы баплары

Математикалық анализдиң таңламалы баплары [Text] : Оқыў-методикалық қолланба / Елгондиев Қ.Қ. [va boshq.]; мухаррир О. Нуржанов ; Berdaq ati`ndag`i Qaraqalpaq ma`mleketlik Universiteti. — No`kis, 2016. — 86 b
Kalit so`zlar: Шекли вариациялы функциялар, Стилтьес интегралы, Mайданлар теориясы элементлери

Annotasiya: Оқыў-методикалық қолланба «Математикалық анализдиң таңламалы баплары» пәниниң оқыў режеси тийкарында дүзилди. Бул қолланба жоқары билимлендириў системасының биринши басқышы болған бакалавиат ушын Мәмлекетлик билимлендириў стандартының «Математика» бағдарына сәйкес келеди ҳәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети математика тәлим бағдары 4-курс талабалары ушын жазылған. Оқыў-методикалық қолланба шекли вариацияға ийе функциялар, Стилтьес интегралы теориясы элементлери, ортогонал функциялар системасы (тригонометриялық системалар, Лежандр көпағзалылары) ҳәм Фурье қатарлары, сфералық функциялар түсиниклерин өз ишине алған.

Boshqa murojat nuqtalari:
Нуржанов, О./мухаррир/

pdf