Категория архивы: Лекциялар

Kompyuter a`meliyati`

Xudaybergenov Q.
Kompyuter a`meliyati` [Text] : Lektsiya teksti / Q. Xudaybergenov; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QQMU, 2017. — 63 b
Kalit so`zlar: Basqariw elementleri, C# ta windows formalar jaratiw, LINQ imkaniyatlari, where ha`m orderby operatorlari, select, from, group, into operatorlari`

pdf

Itimalli`qlar teoriyasi` ha`m matematikali`q statistika

001Begjanova K.
Itimalli`qlar teoriyasi` ha`m matematikali`q statistika [Text] : Leksiya tekstleri toplami` / K. Begjanova; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QMU, 2017. — 54 b.
Kalit so`zlar: Elementar waqı’yalar ken’isligi, SHa’rtli itimallı’qlar, Ko’beytiw teoreması’

Annotasiya: Bul lekciya teksti «Itimallı’qlar teoriyası’ pa’ni. Elementar waqı’yalar ken’isligi» teması’na arnalg’an bolı’p, lekciyada tiykarg’ı’ tu’sinikler anı’qlamaları’ menen tu’sindirip keltirilgen. Bul temanı’ tu’siniw ushı’n studentler matematikalı’q analiz (joqarı’ matematika) kursı’nı’n’ ko’plikler ha’m olar u’stinde a’meller tu’sinikleri menen tolı’q tanı’sqan bolı’wları’ kerek. Lekciyada kiritilgen ha’r bir jan’a terminge tiyisli mı’sallar keltirilgen.

pdf

Fazodagi analitik geometriya

Aymurzaeva G.
Fazodagi analitik geometriya [Text] : Leksiya tekstleri toplami` / G. Aymurzaeva; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QMU, 2017. — 24 b.
Kalit so`zlar: Dekart koordinatalari, Tekislik va uning tenglamalari, Vektorlar algebrasi

Annotasiya: Fizik jarayonlar aslida fazoda sodir bo‘lob, ularning matematik modellari fazoviy geometriyaning tushunchalari orqali ifodalanadi. Biz yashayotgan fazo uch o‘lchamli bo‘lib, unda o‘rganilayotgan masalaning mohiyatiga qarab, turli koordinatalar sistemasini kiritish mumkin.

pdf