Архив за месяц: Ноябрь 2015

Операцион система

5А480103
«Əмелий математика ҳəм информациялық технологиялар»
қəнигелигиниң 1-курс магистрантлары ушын
«Операцион система»
пəнинен
ЛЕКЦИЯЛАР ТЕКСТИ
Дүзген доц. Р. Мустафаев

pdf

Энергетиканинг математик масалалари

«Энергетиканинг математик масалалари» курси бўйича
МАЪРУЗАЛАР МАТНИ
Энергетика мутахассислигининг 3 курс талабаларига мулжалланган
маърузалар — 32 соат,
Таерлаган: Утепбергенова Г.

pdf

Математикалық программаластырыў мəселелерин шешиў усыллары

Математикалық программаластырыў мəселелерин шешиў усыллары
пəни бойынша
Л Е К Ц И Я Л А Р Т Е К С Т И
Лекциялар текстлерин жазған Р. Жумамуратов

pdf