«Бизнес режа» фанидан маъруза матнлари

Мундарижа

Кириш

I-мавзу. БОЗОР, ИҚТИСОДИЁТ ВА БИЗНЕС

1.1. Бозор иқтисодиёти, унинг тамойиллари ва ўзига хос хусусиятлари

1.2. Бизнесбозор иқтисодиётининг устивор соҳаси

1.3. Бизнес ва аҳоли бандлиги

2-мавзу. БОЗОР ШАРОИТЛАРИДА РЕЖАЛАШТИРИШ

ВА БАШОРАТ ҚИЛИШ

2.1. Бозор шароитларида режалаштириш ва башорат қилишнинг объектив зарурати.

 2.2. Режалаштириш ва башорат қилишнинг мақсад ва вазифалари

2.3. Режалаштириш ва башорат қилишнинг норматив асослари

3-мавзу. КОРХОНА ФАОЛИЯТИДА БИЗНЕСРЕЖАЛАШТИРИШ

3.1. Корхона ва унинг ишлаб чиқариш фаолияти режалаштиришнинг объекти сифатида

3.2. Бозор шароитларида корхона фаолиятини тартибга солиш ва режалаштириш

3.3. Бизнеснинг ахборот асослари

4-мавзу. КОРХОНАНИНГ БИЗНЕСРЕЖАСИ (мавзу янги педагогик ва ахборот технологиялари асосида олиб борилади)

4.1. Бизнесрежанинг моҳияти ва вазифалари

4.2. Бизнесрежани тайёрлаш босқичлари

4.3. Бизнесрежа тузилмаси (структураси)

5-мавзу. БИЗНЕСРЕЖАНИНГ АСОСЛАНГАНЛИГИ

ВА ИШОНЧЛИЛИГИ

5.1. Бизнесрежани ишлаб чиқишни бошқариш

5.2. Бизнесрежанинг ресурслар билан таъминланганлиги

5.3. Режалаштирилаётган бизнесни суғурталаш

6-мавзу. КОРХОНАНИНГ ТАВСИФЛАНИШИ

6.1. Бизнесрежанинг резюмесиисқача мазмуни)

6.2. Корхонанинг тармоқдаги ва бозордаги ҳолати таҳлили

6.3.  Корхонани баҳолаш

7-мавзу. КОРХОНА МАҲСУЛОТИНИ ТАВСИФЛАШ

7.1. Корхона маҳсулотининг комплекли тавсифномаси ва баҳоланиши

7.2. Маҳсулотни баҳолаш усуллари

7.3. Товарнинг ҳаётийлик даври

8-мавзу. КОРХОНАНИНГ МАРКЕТИНГ РЕЖАСИ

8.1. Маркетинг моҳияти ва функциялари

8.2. Бозорни баҳолаш ва истеъмолчилик талабини ўрганиш

8.3. Маҳсулотни бозорга чиқариш стратегияси

8.4. Маркетинг режаси ва дастури

9-мавзу. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ РЕЖАСИ

9.1. Ишлаб чиқариш режаси таркиби ва кўрсаткичлар тизими

9.2. Ишлаб чиқариш режасининг ишлаб чиқариш қувватлари билан асослаб берилиши

9.3. Ишлаб чиқариш режасининг ресурслар билан таъминланганлиги

10-мавзу. ТАШКИЛИЙ РЕЖА ВА МЕНЕЖМЕНТ

10.1. Вазифаси ва асосий қоидалари

10.2. Бошқарувни ташкил этиш

10.3. Кадрлар сиёсати ва персонални бошқариш

11-мавзу. МОЛИЯВИЙ РЕЖА

11.1. Молиявий режанинг моҳияти ва асосий бўлимлари

11.2. Даромад ва харажатларни режалаштириш

11.3. Корхонанинг пул оқимлари, башорат баланси ва зарар кўрмаслигини режалаштириш

12-мавзу. БИЗНЕСРЕЖАНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Вақт бўйича пул қиймати

12.2. Инфляцияни баҳолаш

12.3. Бизнесрежани амалга ошириш учун инвестициялар самарадорлигини баҳолаш кўрсаткичлари ва уларни ҳисоблаш услубияти

biz17