Fazodagi analitik geometriya

Aymurzaeva G.
Fazodagi analitik geometriya [Text] : Leksiya tekstleri toplami` / G. Aymurzaeva; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QMU, 2017. — 24 b.
Kalit so`zlar: Dekart koordinatalari, Tekislik va uning tenglamalari, Vektorlar algebrasi

Annotasiya: Fizik jarayonlar aslida fazoda sodir bo‘lob, ularning matematik modellari fazoviy geometriyaning tushunchalari orqali ifodalanadi. Biz yashayotgan fazo uch o‘lchamli bo‘lib, unda o‘rganilayotgan masalaning mohiyatiga qarab, turli koordinatalar sistemasini kiritish mumkin.

pdf