Qaraqalpaq tili tariyxí

Abdinazimov Sh.
Qaraqalpaq tili tariyxí [Text] : Sabaqlıq / Shamshetdin Abdinazimov. — No`kis : Bilim, 2018. — 220 b. — ISBN 978-9943-4443-4-8
Kalit so`zlar: Eski túrkiy tili, tariyxıy grammatika, Qaraqalpaq xalqı

Annotasiya: Sabaqliq joqari oqiw orinlari ma’mleketlik ta’lim standartlari’na tiykarlang’an halda tayarlang’an.

pdf

2017-2021 YILLARDA O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASINI RIVOJLANTIRISHNING BЕSHTA USTUVOR YO‘NALISHI BO‘YICHA HARAKATLAR STRATЕGIYASI

  1. Давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари

1.1. Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда Олий Мажлис, сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш:

  • Давлат ҳокимияти тизимида Олий Мажлиснинг ролини ошириш, унинг мамлакат ички ва ташқи сиёсатига оид муҳим вазифаларни ҳал этиш ҳамда ижро ҳокимияти фаолияти устидан парламент назоратини амалга ошириш бўйича ваколатларини янада кенгайтириш;
  • Қабул қилинаётган қонунларнинг амалга оширилаётган ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва суд-ҳуқуқ ислоҳотлари жараёнига таъсирини кучайтиришга йўналтирган ҳолда қонун ижодкорлиги фаолияти сифатини тубдан ошириш;
  • Сиёсий тизимни ривожлантириш, давлат ва жамият ҳаётида сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш, улар ўртасида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш.

Толық көриў

Ахборот сааты

Ҳүрметли китап сүйер жасларымыз!

       Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң 2017-жыл 23-августтағы 600-санлы буйрығына муўапық барлық жоқары оқыў орынларында ҳәр ҳәптениң шийшенби-жума күнлери аралығында бир мәрте барлық топарларда «Ахборот ҳәм кураторлық сааты» сабақлары жоқары сапада өткизилиўи ҳәм қатаң қадағалаўға алыныўы жолға қойылған.

Сол тийкарда әдебиятлар менен тәмийнлеў бойынша Мәлимлеме-ресурс орайында да жумыслар алып барылып атыр, ҳәр ҳәптениң жума күни өткерилип киятырған «Ахборот сааты»нда усыныс етилген әдебиятлардың электрон нусхаларын МРОның «АРМАТ» дәстүринен (яки ишки тармақтағы http://kitaplar.karsu.uz мәнзилинен)  алсаңыз болады.

Ашылған панель арқалы

«Sarlavha» қатарына китаптың атын  жазып төмендеги  «Qidirish»түймеси арқалы китапларыңызды (электрон нусхасын) көрсеңиз болады.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

АБДИМУРАТОВА Н.П.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Учебно-методическое пособие для преподавателей английского языка педагогических вузов

pdf

2018-жыл октябрь-ноябрь айында жаңадан келген əдебиятлар

Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик Университети

Мəлимлемересурс орайы

Илимийметодикалық ҳәм мәлимлеме мағлыӯматлар бөлими

2018-жыл октябрь-ноябрь айында жаңадан келген əдебиятлар

Бюллетень № 10-11

Нөкис 2018

Толық көриў