Itimalli`qlar teoriyasi` ha`m matematikali`q statistika

001Begjanova K.
Itimalli`qlar teoriyasi` ha`m matematikali`q statistika [Text] : Leksiya tekstleri toplami` / K. Begjanova; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QMU, 2017. — 54 b.
Kalit so`zlar: Elementar waqı’yalar ken’isligi, SHa’rtli itimallı’qlar, Ko’beytiw teoreması’

Annotasiya: Bul lekciya teksti «Itimallı’qlar teoriyası’ pa’ni. Elementar waqı’yalar ken’isligi» teması’na arnalg’an bolı’p, lekciyada tiykarg’ı’ tu’sinikler anı’qlamaları’ menen tu’sindirip keltirilgen. Bul temanı’ tu’siniw ushı’n studentler matematikalı’q analiz (joqarı’ matematika) kursı’nı’n’ ko’plikler ha’m olar u’stinde a’meller tu’sinikleri menen tolı’q tanı’sqan bolı’wları’ kerek. Lekciyada kiritilgen ha’r bir jan’a terminge tiyisli mı’sallar keltirilgen.

pdf

Fazodagi analitik geometriya

Aymurzaeva G.
Fazodagi analitik geometriya [Text] : Leksiya tekstleri toplami` / G. Aymurzaeva; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QMU, 2017. — 24 b.
Kalit so`zlar: Dekart koordinatalari, Tekislik va uning tenglamalari, Vektorlar algebrasi

Annotasiya: Fizik jarayonlar aslida fazoda sodir bo‘lob, ularning matematik modellari fazoviy geometriyaning tushunchalari orqali ifodalanadi. Biz yashayotgan fazo uch o‘lchamli bo‘lib, unda o‘rganilayotgan masalaning mohiyatiga qarab, turli koordinatalar sistemasini kiritish mumkin.

pdf

Математикалық анализдиң таңламалы баплары

Математикалық анализдиң таңламалы баплары [Text] : Оқыў-методикалық қолланба / Елгондиев Қ.Қ. [va boshq.]; мухаррир О. Нуржанов ; Berdaq ati`ndag`i Qaraqalpaq ma`mleketlik Universiteti. — No`kis, 2016. — 86 b
Kalit so`zlar: Шекли вариациялы функциялар, Стилтьес интегралы, Mайданлар теориясы элементлери

Annotasiya: Оқыў-методикалық қолланба «Математикалық анализдиң таңламалы баплары» пәниниң оқыў режеси тийкарында дүзилди. Бул қолланба жоқары билимлендириў системасының биринши басқышы болған бакалавиат ушын Мәмлекетлик билимлендириў стандартының «Математика» бағдарына сәйкес келеди ҳәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети математика тәлим бағдары 4-курс талабалары ушын жазылған. Оқыў-методикалық қолланба шекли вариацияға ийе функциялар, Стилтьес интегралы теориясы элементлери, ортогонал функциялар системасы (тригонометриялық системалар, Лежандр көпағзалылары) ҳәм Фурье қатарлары, сфералық функциялар түсиниклерин өз ишине алған.

Boshqa murojat nuqtalari:
Нуржанов, О./мухаррир/

pdf

Kompleks wo`zgeriwshili funkciyalar teoriyasi`

k22.161.1
K 64

Kompleks wo`zgeriwshili funkciyalar teoriyasi` [Text] : Woqi`w qollanba / B. P. Wotemuratov [va boshq.]; тақризчи A. Arziev, R. Jiemuratov ; Berdaq ati`ndag`i Qaraqalpaq ma`mleketlik Universiteti. — No`kis : Qaraqalpaqstan, 2016. — 136 b
Kalit so`zlar: Kompleks sanlar, Golomorf funkciyalar, Loran qatarlari` ha`m qaldi`qlar teoriyasi`

Annotasiya: Bul woqi’w qollanba joqarg’i’ woqi’w wori’nlari’nda bilim ali’p ati’rg’an matematika ha’m zika ta’lim bag’darlari’ studentlerinin’ kompleks wo’zgeriwshili funkciyalar teoriyasi’ni’n’ tiykarg’i’ tu’sinikler (kompleks sanlar, kompleks tegislikte iymeklikler ha’m oblastlar, kompleks wo’zgeriwshili funkciyalar, Koshi-Riman sha’rti, konform sa’wlelendiriw, Jukovskiy funkciyasi’, Koshi integralli’q formulasi’, Morera teoremasi’, golomorf funkciyalardi’n’ nolleri, Loran qatarlari’, ayri’qsha noqatlar, qaldi’qlar teoriyasi’) menen tani’sti’ri’wg’a arnalg’an.

Boshqa murojat nuqtalari:
Arziev, A./тақризчи/
Jiemuratov, R./тақризчи/

pdf

Differencial esaptin` tiykarg`i teoremalari`

22.161.1
T 11
Baymuratova K. A.
Differencial esaptin` tiykarg`i teoremalari` [Text] : Metodikali`q ko`rsetpeler ha`m wo`z betinshe islew ushi`n jeke tapsi`rmalar / K. A. Baymuratova, D. K. Reymbaeva; маслаҳатчи K. Qudaybergenov, T. Qurbanbaev ; Berdaq ati`ndag`i Qaraqalpaq ma`mleketlik Universiteti. — No`kis : Miraziz Nukus, 2014. — 76 b. — 100 nusqa
Kalit so`zlar: Funkciya tu`sinigi, Funkciyani’n’ u’zliksizligi, Differensial esap

Annotasiya: Metodikali’q qollanba Differencial esaptin’ tiykarg’i teoremalari: funktsiya tu’sinigi, onin’ limiti, differenciali ha’m qa’seytleri keltirilgen boli’p, bunda wo’z betinshe islew ushi’n teoriyali’q sorawlar, mi’sallar ha’m wori’nlaw ushi’n u’lgiler ko’rsetilgen. Qollanba «Matematika», “A’meliy matematika ha’m informatika”, “Fizika” ta’lim bag’darlarini’n ha’m texnika fakultetinin’1-kurs studentlerine arnalg’an.

Boshqa murojat nuqtalari:
Qudaybergenov, K./маслаҳатчи/
Qurbanbaev, T./маслаҳатчи/

pdf