azamat

MATN LINGVISTIKASI

Yo`ldoshev M. Matn lingvistikasi [Электрон ресурс] : o`quv qo`llanma / Ma`rufjon Yo`ldoshev, тақризчи H. Shamsiddinov, M. Hakimova ; NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI. — Toshkent : TDPU, 2007. — 40 b Kalit so`zlar: Matn, didaktik matn, birikish, badiiy matn, Ihcham lug’at Annotasiya: Mazkur o’quv qo’llanmada matn va uning tiplari,…

Прокурорский надзор

Миллерова Е. А. Прокурорский надзор [Матн] : Учебное пособие / Е. А. Миллерова, тақризчи Н. В. Сараев, Е. И. Марченко ; Ростовский государственный университет. — Ростов-на-Дону : ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. — 59 стр. — ISBN 978-5-88814-555-5 ББК 67.408я7+06 Ключевые слова: Система органов прокуратуры, дознание, предварительное следствие Аннотация: Рекомендовано УМС…