монография

Қарақалпақ тилиниң морфонологиясы

Қудайбергенов М. С. Қарақалпақ тилиниң морфонологиясы [Электрон ресурс] : Монография / Мәмбеткерим Сарсенбаевич Қудайбергенов. — Ташкент : Билим, 2006. — 170 бет Kalit so`zlar: Тубир, геминация, аффикс, сингармонизм, субморфлар Annotasiya: Бул монографияда қарақалпақ тилиниң бай материаллары тийкарында морфонология мәселелери кең турде изертленген. Қарақалпақ тилиндеги тубир ҳәм аффикс морфемалардың фонологиялық дузилиси,…

ДИДАКТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР – РУЎХЫЙ БАЙЛЫҒЫМЫЗ

Турдыбаев Қонақбай. Дидактикалық шығармалар -руўхый байлығымыз. Монография. Нөкис Филология илимлериниң кандидаты Қонақбай Турдыбаевтың бул монографиясында ХIХ әсир қарақалпақ әдебиятындағы дидактикалық қосықлардың жанрлық өзгешеликлери менен раўажланыў тарийхы сөз етилген. Бул жанрдың тарийхый дәреклери халық қосықларына, нақыл-мақаллары менен терме-толғаўларына, сондай-ақ орта әсирдеги диний әдебиятлар менен шығыс халықлары әдебиятына барып ушласады. Автор усы…