Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Қарақалпақ халық аўызеки дөретпелеринде жер-суў мәселелериниң сәўлелениўи

Опубликовано

Қудияров А. Р.
Қарақалпақ халық аўызеки дөретпелеринде жер-суў мәселелериниң сәўлелениўи [Электрон ресурс] : Оқыў-методикалық қолланба / А. Р. Қудияров; Өзбекстан Республикасы жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министирлиги. – Нөкис : Билим, 2020. – 96 бет : 5,58 шартли б/т. ; 60×84. – 100 дана. – ISBN 978-9943-4462-1-2
UDK
398(512.121)(075)
BBK
63.2(5 Қар)2
Kalit so`zlar: Дийқаншылық, суў, жер, Арал

Annotasiya: Окыў-методикалық колланбада халкымыздың жер-суў бойынша тарийхын үйрениўде Авестоның әхмийети, оның жер-суў мәселелери бойынша тарийхый дерек ретиндеги орны, «Авесто»да дийқаншылық мәселелериниң сәўлелениўи, суў — мукаддес өмир дереги сыпатында- жер — халықтың ғәзийнеси екенлиги мағлыўматлар тийкарында көрсетилип бериледи.
Каракалпак_халык_ауызеки_доретпелеринде_жер_су_