Жаңадан келген әдебиятлар

Funktsional analizdan misol va masalalar

Ayupov Sh A. Funktsional analizdan misol va masalalar [Text] : O`quv qo`llanma / Sh. A. Ayupov, M. M. Ibragimov, K. K. Kudaybergenov; тақризчи V. I. Chilin, R. M. Turgunbaev ; O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus talim vazirligi. — Toshkent, 2009. — 301 bet Kalit so`zlar: Akslantirishlar, Ekvivalent, O`lchov, Lebeg…

Қарақалпақ тилиниң морфонологиясы

Қудайбергенов М. С. Қарақалпақ тилиниң морфонологиясы [Электрон ресурс] : Монография / Мәмбеткерим Сарсенбаевич Қудайбергенов. — Ташкент : Билим, 2006. — 170 бет Kalit so`zlar: Тубир, геминация, аффикс, сингармонизм, субморфлар Annotasiya: Бул монографияда қарақалпақ тилиниң бай материаллары тийкарында морфонология мәселелери кең турде изертленген. Қарақалпақ тилиндеги тубир ҳәм аффикс морфемалардың фонологиялық дузилиси,…

Ha`zirgi qaraqalpaq tilinde seplikli konstruktsiyalardın` sinonimiyası

Embergenova M. A. Ha`zirgi qaraqalpaq tilinde seplikli konstruktsiyalardın` sinonimiyası [Электрон ресурс] : Metodikaliq qollanba / M. A. Embergenova; A`jiniyaz ati`ndag`i` No`kis ma`mleketlik pedagogikali`q instituti`. — No`kis : Qaraqalpaqstan, 2006. — 32 bet Kalit so`zlar: tirkewishli seplik, tirkewishsiz seplik, ataw sepligi, tabi`s sepligi Annotasiya: Jumısta ha`zirgi qaraqalpaq tilindegi seplikli konstruktsiyalardın` o`z-ara…

Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат

Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат [Электрон ресурс] : Дарслик / Ҳ. Т. Омонов [va boshq.]. -2012 йил 12 май куни тузатилган. — Тошкент, 2012. — 199 б Kalit so`zlar: таълим, тарбия, ўқитиш Annotasiya: Мазкур дарслик иқтисодиёт олий ўқув юртларининг давлат таълим стандартлари ва «Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат» курсининг намунавий…

O`smirlar uchun milliy harakatli o`yinlar

Xo`jayev F. O`smirlar uchun milliy harakatli o`yinlar [Электрон ресурс] : O`quv qo`llanma / Faxriddin Xo`jayev, мухаррир H. Nishonov . — Toshkent : Tafakkur, 2015. — 112 b. — Adadi 10000 nusxa. — ISBN 978-9943-24-104-6 UDK 821.512.164-1 (O`zb)6 BBK 76.459.3 Kalit so`zlar: Chertki, Qidirib top, Qadama tayoq, urib qochdi, Petnachi Annotasiya:…

Gandbol

Pavlov Sh Gandbol [Электрон ресурс] : Darslik / Sh. Pavlov, F. Abdurahmonov, J. Akromov ; O`zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti. — Toshkent : Fan va texnologiya, 2005. — 194 b Kalit so`zlar: Qo`l to`pi, o`yin texnikasi, hujum, himoya, darvozabon Annotasiya: Ushbu darslikda gandbol o`yinining texnikasi va taktikasini o`rgatish gandbol sport…

Ma`muriy huquq

Xojiyev E. Ma`muriy huquq [Матн] : Darslik / E. Xojiyev, T. Xojiev . — Toshkent : Аlisher Nаvoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasi, 2006 + 400 b Kalit so`zlar: Davlat boshqaruvi, jismoniy shaxslar, o`zini o`zi boshqarish organlari, davlat xizmati, tashkilotlar Annotasiya: Ushbu darslikda davlat boshqaruvining mazmun-mohiyati, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilish…

Основы физической культуры студенческой молодежи

Основы физической культуры студенческой молодежи [Электрон ресурс] : Учебное пособие / И. Е. Корельская [и др.]. — Архангельск : ИД САФУ, 2014. — 107 с. — Тираж 100 экз. . — ISBN 978-5-261-00966-5 ББК 75 Ключевые слова: виды спорта, плавание, лыжный спорт, волейбол, баскетбол, Бадминтон, легкая атлетика, хоккей с мячом…