Жаңадан келген әдебиятлар

Даўир самаллары

Опубликовано

КК
Ю 91
Юсупов И.
Даўир самаллары [Электрон ресурс] : қосықлар ҳам поэма / И. Юсупов. – Нөкис : Қарақалпақстан, 1982. – 120 б.. – 5000 нусқа
Kalit so`zlar: пазыйлет, орфей

Annotasiya: Халықлар дослығын, автономиялы республика мийнеткешлериниң мийнеттеги ҳәм социалистлик қурылыстағы жайнаған табысларын заўықланып жырлайтуғын қосықлар да топламнан орын алған

дауир самаллары