Жаңадан келген әдебиятларЛекция текстлери

Qaraqalpaqstan tariyxı

Опубликовано

Qaraqalpaqstan tariyxı. Lektsiya tekstleri.

Lektsiya tekstlerin du’ziwshi: tariyx ilimleri kandidatları
dots. J. Hakimniyazov, A. Qudiyarov

Бул пәнде Қарақалпақстан тарийхы пәниниң предмети, теориялық методологиялық
тийкарлары, әййемги ҳәм орта әсирлер тарийхы, Патша Россиясының басып алған дәўири, совет
дәўириндеги қыйыншылықлар ҳәмде ғәрезсизлик дәўири үйрениледи. Қарақалпақ халқы үлкен
тарийхый өтмишке ийе, оның тарийхый бетлери Орта Азия тарийхы менен тығыз байланыслы.
Оның территориясы әййемги цивилизация орайларынан бири болып есапланады

1.J. Hakimniyazov